Üniversiteli İşçiler Memur Kadrosuna Geçecek mi?

Üniversiteli İşçiler Memur Kadrosuna Geçecek mi?

Geçtiğimiz Temmuz Ayında yapılan toplu sözleşmelerde gündeme gelen üniversiteli işçilerin kadroya geçirilmesi talebini Başbakan Ahmet Davutoğlu şu sözlerle gündeme taşıdı. ’Üniversiteli işçileri memurluğa alma konusunu gündemimizde değerlendiriyoruz sözleriyle açıkladı.

Türkiye’de ne kadar üniversiteli işçi var?

Türkiye de şuan yaklaşık olarak kamuda çalışan 23000 üniversiteli işçi bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale milletvekili Bülent Öz TBMM başkanlığına kanun teklifi vermişti. Kânun teklifinde 4857 sayılı iş kanununda belirtilen haller konusunda çalışan üniversite mezunu işçiler yıllardır Mezun oldukları bölümleriyle ilgili çakışık işleri yaparken, kurumlarında birlikte çalıştıkları arkadaşlarının memuriyet kadrosunda oldukları için aynı işi yapan ve eşit işe eşit ücret ve özlük haklarına ters düşmesi ve iş kanununa ters düşmesiyle ilgilidir.

Üniversite mezunu olup fakat memur olmayan işçilerin memurluğa geçirilişi ve özlük haklarının verilmesini kapsamaktadır. Anayasanın 128. Maddesinde geçen Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir ibaresinin üniversiteli işçilerin memuriyete geçirilmesi çalışma hukuku ve barışı açısından gerekmektedir.

Yeni Torba Yasa Geliyor

Önümüzdeki günlerde çıkacak olan torba yasada maalesef üniversiteli işçiler ile ilgili bir kanun tasarısı bulunmamaktadır. Hükümetin Yeni yapılan seçimlerden önce vaat ettiği Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sözü 24.11.2015 tarihinde komisyonda görüşülmeye başlanmıştır. Fakat üniversiteli işçiler ile ilgili henüz bir ibare konulmamıştır.

TAŞERON İŞÇİ İÇİN İŞTE KADRO KANUN TASARISI TAM METNİ

TAŞERON İŞÇİ İÇİN  İŞTE KADRO KANUN TASARISI TAM METNİ VE AYRINTILAR

“İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi YÖNTER; “5010 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müessese,

Bağlı ortaklık ve iştirakleri ihtiyaç duydukları temizlikten güvenliğe, iş makinası operatörlüğünden mühendise, büro işlerinden ameliyathanelere varıncaya kadar süreklilik arz eden ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ya da tabi oldukları diğer ihale mevzuatı kapsamında ihale suretiyle taşeron (alt işveren) şirketlerden satın almaktadırlar. Taşeron şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile imzaladıkları sözleşmeler ile yüklendikleri birçok hizmetleri yerine getirebilmek için memur ve işçi çalıştırmaktadırlar.

Taşeron şirketler tarafından çalıştırılanlara, söz konusu hizmetler için kamu güvencesine sahip memur ve işçilere ödenen ücretin altında, genellikle yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden ödeme yapılmaktadır. Bu uygulama taşeron şirket tarafından çalıştırılan memur ve işçiyi mağdur ettiği gibi iş yerlerindeki çalışma huzurun da olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan, sendikal haklara sahip olmayan bu çalışanların iş akitleri yükleniciler tarafından feshedilebilmekte, iş akitlerinin sona ermesinden doğan kıdem tazminatı ve benzeri hakları ödenmeyebilmektedir. Ödenmeyen kıdem tazminatları, ihale makamı idarelerin mahkemelerce asıl işveren olarak kabul edilmesiyle verilen kararlar neticesinde, kamu idareleri tarafından ödenmektedir.

 

Hazırlanan kanun teklifimizle, kamuda süreklilik arz eden hizmetlerde taşeron işçisi olarak adlandırılan ve taşeron şirketler tarafından belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında çalıştırılanların verdikleri hizmetlerin gerçek karşılığı üzerinden ücretlendirilmesi, İş Kanunundan doğan haklarının korunması ve niteliklerine uygun sürekli işçi ya da memur kadrolarına atamalarının yapılarak iş güvencesine sahip olmaları amaçlanmaktadır.” Gerekçelerini sunmak suretiyle TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun Teklifi görüşülmesi amacıyla 7 Mart 2016 günü Meclis Komisyonuna gelmiştir.

TAŞERON İŞÇİLER YENİ HAKLARI GELDİ

Taşeron işçiler yeni hakları geldi İşte detayları
“Taşeron işçileri yeni hakları geldi çok temizlik güvenlik bilgi işlem hasta bakıcıları Devlete ait işlerde çalışan taşeron işçileri, sendikalı olarak işveren sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzalayarak, kamu ihale sözleşmesinde belirtilen ücretten daha yüksek bir ücret talep edebilecek Geçen hafta perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik’ uyarınca kamuda alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalayarak ücret farkı elde etmesi mümkün hale geldi. Buna göre kamuda taşerona verilen bir işte çalışan alt işveren işçileri kamu işveren sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak kamu ihale sözleşmesinde belirtilmiş ücretten daha yüksek bir ücret düzeyinde anlaşmışlarsa daha yüksek ücret alabilecekler. Yönetmelik 11 Eylül 2014 sonrasında geçerli. Dolayısıyla geçmiş dönemde imzalanmış toplu iş sözleşmeleri için de fark talep edilebilecek. Halen kamuda çalışan taşeron işçi sayısının yaklaşık 750 bin kişi civarında olduğu biliniyor.”

Kamuda en çok temizlik güvenlik ve sağlık alanlarında taşeron işçi kullanımının yaygın olduğu görülüyor. Maliye Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmelikle bu çalışanların büyük bir bölümünün ücretlerinde önümüzdeki günlerde artış yaşanacak.

Sendikaya üye olabilirler

Çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisi olan alt işverenlik, kamuoyunda bilinen adıyla taşeronluk uygulamasında, son dönemde bazı iyileştirmeler yaşandı. İlk olarak torba kanunla asıl işverenlere taşeron işçilerinin yatmayan ücretlerini, kullandırılmayan yıllık izinlerini takip zorunluluğu getirilmişti.

 

Bu sayede asıl işverenlerin taşeron seçiminde titiz davranması hedefleniyor. Bu düzenlemelerin amacı işçilerine ücretleri zamanında yatırmayan, yıllık izinleri kullandırmayan taşeron şirketlerin tercih edilmemesi ve taşeron işçilerinin yasal haklarını kullanmalarının sağlanmasıdır. Asıl işverenler taşeron işçisinin kullanmadığı yıllık iznin kendi başını ağrıtacağını bilirse bu konuda daha hassas değerlendirmeler yapıyor.

Kıdem tazminatı hakkı

Taşeron işçiler için yıllık izinle birlikte en büyük problem kıdem tazminatıydı. Pek çok kamu kurumunda taşeron olarak çalışan işçiler 11 ayın sonunda bağlı bulundukları şirketin değişmesi sonucu kıdem tazminatı hakkına kavuşamıyorlardı. Halbuki bu işçiler aynı kamu kurumunda, aynı işi yapmaya devam ediyorlardı. Yalnızca şirket değiştiği, yani üzerlerindeki kıyafet değiştiği için kıdem tazminatı alamıyorlardı.

Torba yasa ile getirilen düzenleme sonrası aynı kamu kurumunda farklı taşeron şirketlere bağlı olarak çalışmış işçilerin kıdemi toplam çalışma süresi üzerinden hesaplanarak bu sürenin tamamı üzerinden kıdem tazminatı alınması mümkün hale geldi.

Yani 10 farklı şirkete bağlı olarak 9 yıldan fazla çalışan taşeron işçisi de emekli olurken kıdem tazminatı alabilecek ve kıdem tazminatının miktarı kamu kurumunda çalıştığı bütün sürenin karşılığı olarak 9 aylık brüt ücreti olacak. Yönetmelikte detaylar netleşecek.

Taşeron işçiler için yapılan bu iyileştirmelerin yanına şimdi de toplu iş sözleşmesi ile ücret zammı ve bunun yanında bazı başka menfaatler elde etmek de eklendi.

Sözleşmenin avantajları

Kamuda çalışan taşeron işçileri bulundukları işkolunda örgütlü sendikalara üye olabiliyor. Sendikalar ülke çapında o işkolunda çalışan işçilerin yüzde 1’i, toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerindeki işçilerin ise yarıdan bir fazlasını üye kaydedince toplu iş sözleşmesi imzalayabiliyor.

Toplu iş sözleşmesinde bazı sosyal haklar da karara bağlanır. İşçilere İş Kanunu’nda belirtilen yıllık izin süresinden daha uzun yıllık izin hakkı sağlanması, bayramlarda ek ödemeler yapılması, iş sözleşmesinde kararlaştırılabilir. Böyle bir durumda işçilerin doğrudan ücretleri artmayabilir fakat ek bazı haklara kavuşurlar.

Ücret farkı devletten

Taşeron işçisinin sendikaya üye olup toplu iş sözleşmesi imzalayabilmesi hakkı yeni bir hak değil. Daha önce de alt işveren işçileri bağlı bulundukları işkolunda sendikalara üye olarak sendikanın yetki alması halinde toplu iş sözleşmesi imzalayabiliyorlardı.

Fakat taşeron işçilerinin zaten iş güvencelerinin çok düşük olması nedeniyle sendikalardan uzak durduğunu görüyorduk. Bu düzenleme sonrası alt işveren işçisi, sendikaya üye olup toplu iş sözleşmesi imzalayarak ücret farkı elde ettiğinde ücret farkının kamu ihalesini veren kamu kurumu tarafından karşılanacak olması taşeron işçilerinin sendikalaşması önündeki engelleri azalttı. Dolayısıyla bu düzenleme sonrası daha fazla taşeron işçisi sendika üyesi olabilecek.

Ödeme işçiye yapılacak

Kamudan ihale ile temizlik, güvenlik gibi işleri alan işverenler ihale sürecinde işçilik gideri adı altında bir ödeme alıyor. Planlarını da bu rakam üzerinden yaparak işe başlıyor. Bu düzenleme sonrasında alt işveren işçilerinin kamu işverenleri sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalaması ve imzalanan toplu iş sözleşmesinde sağlanan maddi ve sosyal hakların ihalede belirtilen rakamın üzerine çıkması halinde aradaki fark ihaleyi veren kamu kurumu tarafından karşılanacak. Dolayısıyla alt işveren işçilerinin ücretinde toplu iş sözleşmesi ile bir artış olduğunda artış doğrudan kamu kurumu tarafından karşılanacak. Bu sayede alt işverenin ‘maliyetlerim yükseldi’, ‘ihale buna göre planlanmamıştı’ gibi nedenlerle işçilerine düşük ücret veremeyecek.

İş güvenliği ve sosyal haklar

Alt işverenlerin sendikalara olan bakışı da bu uygulama ile değişecek. Sendikaların örgütlü olduğu işkollarında iş kazalarının daha az yaşandığını, işçilerin haklarını çok daha rahat elde ettiklerini biliyoruz. Bu nedenle kamudan ihale alan işverenler başta olmak üzere bütün işverenlerdeki sendika algısının değişmesi açısından bu düzenleme çok önemli. Bu sayede en azından ilk etapta kamu ihalesi alan alt işverenlerin sendikalara yönelik algısı değişecektir. Aynı işveren özel sektörde de değişen algısı nedeniyle sendikalara farklı bir bakış açısıyla yaklaşacaktır.

Yargı kararları uygulanmalı

Taşeron konusunda önemli bazı adımlar atılıyor. Ancak bu adımlardan çok daha önemlisi geçmişte kadro hakkı kazanmış Karayolları işçileri başta olmak üzere bütün diğer işçilere yargı yoluyla elde ettikleri hakların sağlanmasıdır. Bu sayede taşeron uygulamasının kötü izleri silinebilir. Bugünden sonra hem özel sektörde, hem kamuda taşeron kullanımı kısıtlanarak, taşeron işçilerinin haklarını genişletecek her türlü düzenleme yapılarak çalışma hayatının kanayan yarasına pansuman yapılmamalı, doğrudan sonuç verecek müdahalelerde bulunulmalıdır. Cem Kılıç Milliyet

ONAYLANAN TORBA YASANIN AVANTAJLARI

Onaylanan Torba Yasanın Avantajları

Torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunuldu ve onaylandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Torba yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürülüğe girecek.  Yürürlüğe girecek olan torba yasa ile toplumun çeşitli kesimlerine getirilecek avantajların maaliyeti 10 milyar Türk Lirasına ulaştı.  Düzenlemelerin ve avantajların arasında iş başında eğitim gören gençlerim bir yıl boyunca maaşlarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı yer alıyor. Şuan için bu süre 6 ay olarak uygulanıyor. İş başı eğitim çerçevesinde işe alınan gençlere Fon’dan 1300 Türk Lirası maaş ödeniyor. Geçtiğimiz yıl iş başı eğitim fon’undan 159 bin kişi yararlandı. 2016 yılında ise avantajların sayesinde bu sayının 200 bine çıkacağı bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iş başı eğitim fonuna katılan katılımcıların maaşları toplamnda 1 milyar 328 milyon tutarında idi. Bu yıl ise iş başı eğitim fonuna 200 bin kişinin katılım sağlayacağı düşünülüyor. Bu katılımlar ile beraber bu yıl ki toplam maaşlar 3 milyar 339 milyon olacak gibi görünüyor.  Torba Yasa’da diğer avantajlar şu şekildedir; * 1 İşçi Çalıştırana yüzde 6 prim teşviki verilecek. * Polis, Uzman Erbaş ve Uzman Jandarmaların ek göstergeleri arttı.  * Emekli esnaf destek primi ödemeyecek.  * Genç girişimciler 3 yıl boyunca vergiden muaf sayılacak.

TORBA YASADA NELER VAR? TAM METNİ 2016

Torba Yasada Neler Var? Tam Metni 2016 – Torba Kanunu Kararları Neler? – Torba Yasada Neler Var 2016 Haberi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler ve detaylar en son dakika bilgileri ile 2 Şubat 2016 Salı tarihinde yayınlanan haberimizde.TBMM Genel Kurulu’nda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Toplumun pek çok kesimini ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı, kamuoyunda bilinen yaygın adıyla torba yasada neler var? İşte 2016 torba yasa tam metni…

Torba Yasada Neler Var? Tam Metni 2016 - Torba Kanunu Kararları Neler? - Torba Yasada Neler Var 2016 - 2 Şubat 2016 Salı

Torba kanunu kararları neler? TBMM Genel Kurulu’nda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.Toplumun pek çok kesimini ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı, kamuoyunda bilinen yaygın adıyla torba yasada neler var? İşte 2016 torba yasa tam metni…

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı meclisten geçti.  Yaygın kullanımıyla torba yasa olarak bilinen tasarıda, memurlardan gençlere, emeklilerden kolluk kuvvetlerine toplumun büyük kesimini ilgilendiren torba yasayla bu yıl pek çok yeni düzenleme yapılacak. 2016 Torba Yasa’da neler var? 2016 Torba Yasası taşerona işçileri kapsıyor mu? Teşkilat mensupları ve çalışan kadınları bekleyen yeni uygulamalar neler?  2016 Torba Yasası’nın meclisten geçmesiyle tüm bu soru işaretleri yanıt buldu.

 

TBMM Genel Kurulu’nda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

 

TBMM’de kabul edilen yasaya göre, iş kuran gence 3 yıl vergi yok, 26 yaşına kadar pasaport harcı alınmayacak, polis ve uzmana gösterge artışı, memura doğumla yarı çalışma hakkı geldi.

 

GİRİŞİMCİ GENÇLERE GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

 

2016 Torba Yasası düzenlemesinde çalışan kesimin yanı sıra çalışma hayatına yeni adım atacak gençleri teşvik edecek uygulamalar var. Buna göre ilk defa iş kuracak olan genç girişimcilere gelir vergisi muafiyeti getirilecek. Üç vergilendirme dönemi boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmından vergi alınmayacak. 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerden ve ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan kişilerden faaliyete başladıkları tarih itibariyle üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançların bir kısmı gelir vergisinden müstesna olacak. Vergilendirmeden belirtli şartlarla muaf tutlacak bir diğer kesim ise basit usulde vergilendirilen esnaf için. Bu gruba giren esnaflardan tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar olan kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak. Tutar oranı, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenecek.

 

EMNİYET TEŞKİLATINA ZAM GELİYOR

 

2016 Torba Yasası düzenlemesi kapsamında mahalle bekçilerinden Emniyet Genel Müdürü’ne kadar emniyet teşkilatına  zam yolda. 2016 Torba Yasası’nda yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte teşkilat mensuplarına verilen Emniyet Hizmetleri Tazminatı %25 oranında artacak. Zam oranı rütbeye göre değişmekle birlikte değişecek. Zam miktarı 140 lira ile 615 lira arasında değişecek.

Torba Kanunu Kararları

 

DOĞUM YAPAN KADINLARA YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

 

2016 Torba Yasası’na göre çalışan annelerin çalışma hayatını daha rahat devam ettirebilmesi içni yeni düzenlemeler var. Buna göre; doğum sonrasında ücretsiz izin alan memur anne ve babaya, her sene için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükseltmesi verilecek. Veriecek bu yeni hak, torba kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kullanılan izinler için geçerli olacak. Bu yeni hak evlat edinenler için de geçerli olacak. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen memurlar, iki yıllık aylıksız izin hakkından yararlanabilecek. Ayrıca üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen memur eşe, çocuğun teslim edildiği tarih itibariyle sekiz hafta aylıklı izin verilecek.Çalışan kadınlara yönelik pek çok yeni hakkında yer aldığı 2016 Torba Yasası’na göre erken doğum sebebiyle doğum öncesi iznini kullanamayan memur, kullanamadığı bu süreyi doğum sonrası iznine ek olarak talep edebilecek. Ayrıca üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen memur eşe, çocuğun teslim edildiği tarih itibariyle sekiz hafta aylıklı izin verilecek.

 

UZMAN ERBAŞLARA EK GÖSTERGE ARTIŞI

 

2016 Torba Yasası ile birlikte emniyet teşkilatının yanı sıra TSK’ya zam yolda! Mevcut uygulamaya göre uzman erbaşın ek göstergesi astsubayın 2/3 ’ünden fazla olamıyor. Ek gösterge tavanı 2.200 olarak uygulanıyor. Yeni Torba Yasa ile birlikte bu rakam artacak ve 3.000’i bulacak. Böylece uzman erbaşlar için maaş artışı ve özellikle emekli aylığında artış olacak.

 

EBEVEYNE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI

 

Yeni doğum yapan ebevynlerin yanı sıra küçük yaşta çocukları olan, tam süreli olarak çalışan anne ve babalara yeni düzenleme geliyor. Yeni Torba Yasa ile birlikte İş Kanunu değişecek, çalışan anne ve babalar, isterlerse çocuklarının ilkokula başladığı tarihe kadar kısmi süreli çalışabilecekler. İşveren ebeveynin bu talebini fesih sebebi sayamayacak. Doğum veya doğum sonrasında annenin vefatı halinde annenin kullanamadığı izinler, babaya geçecek.

 

EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ KALKIYOR

 

2016 Torba Yasası ‘dan etkilenecek bir diğer grup emekliler olacak. Şuan ki uygulamada emekli olduktan sonra esnaf veya şirket ortağı olarak çalışmaya devam edenlerden yüzde 10 oranında destek primi kesiliyor. Yeni Torba Yasa ile birlikte bu kesinti kalkacak. Yani emeklilik sonrasında iş yeri açıp vergiye kaydolduğu için veya şirket ortağı olduğu için emekli aylığından kesinti yapılan vatandaşlar, için maaşından kesinti sorunu kalmayacak.

 

GENÇ İŞSİZLERE İKİ YIL DAHA GSS

 

2016 Torba Yasası işsiz gençlerin en büyük sorunu Genel Sağlık Sigortası’na da kısmi çözüm getiriyor. Yeni kanunla birlikte prim ödememe zorunluluğu için ek 2 sene gelecek. Buna göre lise ve dengi okullardan mezun olanlar 20 yaşını, üniversiteden mezun olan gençler ise 25 yaşını geçmemek şartıyla, iki yıl boyunca zorunlu GSS primi ödemeksizin sağlık hizmeti alabilecekler.

 

KADIN İŞÇİYE YENİ İZİN

 

Mevcut uygulamada doğum yapan kadın işçi, isterse ücretli izin süresinin (16 hafta) bitiminden itibaren altı ay ücretsiz izin alabiliyor. İşveren bu altı 6 ay boyunca işçiye her hangi bir ücret ödenmiyor. 2016 Torba Yasası kanunuyla gelecek düzenlemeyle birlikte, bu ücretsiz izin süresince kadın işçi iş yerinde yarım gün çalışırsa, diğer yarım günün ücretini devlet ödeyecek. Ancak bunun için bazu şarlar var:Doğum tarihinden önceki son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması, doğum sonrasındaki altı aylık sürede yarım gün (haftalık 22,5 saat) çalışması, doğum sonrası analık izni bittikten sonra 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Yarım çalışma ödeneği ödenen süre boyunca kadın işçinin primlerinin yarısı da yine İŞKUR tarafından ödenecek. Bu haktan üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birisi de yararlanabilecek.

 

EVLAT EDİNMEYE İZİN HAKKI

 

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur eşlerine, 8 haftalık iznin veya yarı zamanlı iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.

 

YARIM ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI

 

Yarı zamanlı çalışmada, mali haklar ile sosyal yardımlara ilişkin ödemelerin yarısı yapılacak. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise devam edecek. Bu dönemdeki hizmet süreleri, derece yükselmesi ile kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak. Fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak.

 

Yarım zamanlı çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecek. Ancak bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenecek.

 

MUHTARLARA ZAM

 

Muhtarların net 940 lira olan ödenekleri bin 300 liraya yükseltilecek.

 

ÇİFTÇİYE İYİ HABER

 

Gübre ve yemde KDV sıfırlanacak.